Wojaszówka.
POŁOŻENIE
Gmina Wojaszówka leży na skraju Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, w dolinie Wisłoka, na północny wschód od Krosna, z którym bezpośrednio graniczy. Dolina Wisłoka łączy się z doliną Jasiołki, rozpościerając się na terenach Moderówki, Bajdów, Wojaszówki, Łączek Jagiellońskich i Łęk Strzyżowskich. Obszar gminy urozmaicają wzniesienia (240 do 452 m n.p.m.). Obszar gminy można śmiało zaliczyć do regionów o znacznych walorach krajobrazowych. Znaczna część jej obszaru znajduje się w strefie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Krosna gmina stanowi cel podmiejskich wycieczek mieszkańców miasta.
KLIMAT
Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie posiada cechy klimatu podgórskiego, zróżnicowanego w zależności od wysokości wzniesienia nad poziomem morza. Średnia temperatura roku wynosi 7°C, lipca 18°C a stycznia - 2,8°C. Pierwsze przymrozki występują już w październiku, a ostatnie w maju. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 70 dni. Czas wegetacyjny trwa 190-220 dni. Walory bioklimatyczne terenu podnosi używanie gazu ziemnego, lesistość terenu i dobra przewietrzalność dolin.
GLEBY
Na terenie gminy występują stosunkowo dobre gleby. Najbardziej żyzne (II, III klasa) występują w dolinie Wisłoka. Średnia jakość gleb w gminie oscyluje w przedziale klas III-IV. Dużym problemem jest bardzo wysokie naturalne zakwaszenie gleb.
FLORA I FAUNA
Większe kompleksy leśne stanowią pozostałości dawnych puszcz karpackich. Są to lasy liściaste i mieszane, w których dominują buki, jawory, graby, świerki i jodły. Występuje także sosna, modrzew, cis, dąb, klon, jesion, brzoza, osika, wiąz, lipa, olcha oraz iwa. W dolinach rzek rośnie wierzba - łoza i szara olcha. W lasach krzewi się leszczyna, jarzębina, kalina, dziki bez i głóg. W poszyciu spotykamy maliny, jeżyny, leszczyny, jałowce, kaliny i bez. Z roślin kwiatowych wyróżnić należy wawrzynka wilcze łyko, lilię złotogłów, miesiącznicę trwałą, liczne odmiany storczyków, goryczkę, pełnika europejskiego, śnieżyczkę - przebiśnieg, śnieżycę karpacką, zawilca jesiennego i inne. Bogaty jest świat zwierząt. Żyją tu wilki, lisy, jelenie, sarny i dziki. Z drobnych ssaków wymienić należy kunę leśną i domową, tchórza, łasicę i (rzadziej) gronostaja. Natomiast bardzo licznie występują wiewiórki, popielice i koszatki. Spośród ponad 50 gatunków ptaków tu żyjących, na szczególną uwagę zasługują: orlik krzykliwy, jastrząb, sokół, kania, puchacz, sowa i bocian. W dolinach spotyka się bażanty, kuropatwy, przepiórki, a na skrajach lasów jarząbki. W Wisłoku żyją klenie, jelce, płocie, brzany, świnki i strzelbie. Przebogaty jest również świat owadów: głównie motyli i chrząszczy. O bogactwie i unikalności świata roślinnego świadczą istniejące na terenie gminy parki, rezerwaty i pomniki przyrody.