Stowarzyszenie 'Fredro'.

Strona niniejsza opisuje pokrótce cele i zakres działalności, zarejestrowanego w 2007 roku stowarzyszenia o nazwie 'Grupa Fredro'. Stowarzyszenie 'Grupa Fredro' jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych mającym na celu działanie na rzecz rozwoju gmin: Korczyna, Krościenko Wyżne i Wojaszówka.
W szczególności Stowarzyszenie stawia sobie za cel:
 1. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
 2. wspieranie i realizację działań na rzecz osiągania celów zapisanych w Strategii Rozwoju,
 3. promocję obszarów wiejskich położonych w ww. gminach,
 4. mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju,
 5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
 6. ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 7. prowadzenie działalności w zakresie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju,
 8. a w szczególności w zakresie:
  • podtrzymywania tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,
  • upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka,
  • integracji społecznej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • wspomagania organizacji pozarządowych.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Korczyna.